klotho klotho
 

Zapytania

Zapytanie ofertowe zapytanie targowe, kontrakty, lista klientów ETAP III 06.2012

Zapytanie ofertowe gadżety reklamowe etap II

Zapytanie ofertowe gadżety, kampania reklamowa 01.2013

Zapytanie ofertowe organizacja spotkań, zaproszenia targowe 01.2013

Zapytanie ofertowe przygotowanie i wysyłanie ofert handlowych na rynek rosyjski ETAP II 01.2012

Zapytanie ofertowe Przygotowanie listy klientów, zaproszeń targowych, przygotowywanie kontraktów dotyczy udziału w targach TEXTILLEGPROM w Rosji

Zapytanie ofertowe szczegółowe (gadżety reklamowe baner reklamowy wydruk katalogów)

Zapytanie ofertowe szczegółowe (gadżety reklamowe wydruk katalogów reklamowych kampania reklamowa) - etap II.doc Zapytanie ofertowe szczegółowe (gadżety reklamowe wydruk katalogów reklamowych kampania reklamowa) - etap I

Zapytanie ofertowe szczegółowe (gadżety reklamowe wydruk katalogów reklamowych kampania reklamowa) - etap II

Zapytanie ofertowe szczegółowe (sesja zdjęciowa).doc Zapytanie ofertowe szczegółowe (sesja zdjęciowa)

Zapytanie ofertowe szczegółowe (usługa doradcza-spotkania usługa doradcza-certyfikat przelot wiza zakwaterowanie) - etap II.doc Zapytanie ofertowe szczegółowe (usługa doradcza-spotkania usługa doradcza-certyfikat przelot wiza zakwaterowanie) - etap II

Zapytanie ofertowe targi zabudowa, przeloty,organizacja spotkań na targach 01.2013.doc Zapytanie ofertowe targi zabudowa, przeloty,organizacja spotkań na targach 01.2013

Zapytanie ofertowe w zakresie uzyskania certyfikatu rynek rosyjski ETAP II 01.2012.doc Zapytanie ofertowe w zakresie uzyskania certyfikatu rynek rosyjski ETAP II 01.2012

Zapytanie ofertowe wizy, wynajęcie i zabudowa , zlecenie organizacji spotkań itd ETAP III 06.2012.doc Zapytanie ofertowe wizy, wynajęcie i zabudowa , zlecenie organizacji spotkań itd ETAP III 06.2012

Zapytanie ofertowe wyjazdy ETAP II 26.01.2013.doc Zapytanie ofertowe wyjazdy ETAP II 26.01.2013

Bełchatów, 04.06.2012

                                                                                                                                „KLOTHO” S.C.
Os. Dolnośląskie 127/15,
97-400 Bełchatów
Tel. / fax: 042 234 29 13
e-mail: anna.gruszczynska@klotho.pl

 

I ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na:

Przygotowanie listy klientów, zaproszeń targowych, przygotowywanie kontraktów (dotyczy udziału w targach TEXTILLEGPROM) w Rosji

 

w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie Klotho S.C.

 • I DANE ZAMAWIAJĄCEGO

 

„KLOTHO” S.C.
Os. Dolnośląskie 127/15, 97-400 Bełchatów
Tel./Fax.: 042 234 29 13
E-mail: anna.gruszczynska@klotho.pl

 

 • II OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ KRYTERIA WYBORU
  • 1. ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZOSTAĆ SPORZĄDZONA NA FORMULARZU OFERTOWYM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 1 I POWINNA ZAWIERAĆ:

    

   • Nazwę i adres oferenta,
   • Cenę całkowitą netto i brutto,
   • Datę sporządzenia i termin ważności oferty: min. 30 dni od daty jej sporządzenia,
   • Podpis Wykonawcy wraz z pieczątką firmową,
  • 2. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY

    

   Oferta może być przesłana w wybranej formie:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna.gruszczynska@klotho.pl
   • faksem na numer: 042 234 29 13
   • za pośrednictwem poczty na adres: 91-204 Łódź, ul. Kaczeńcowa 6/21
   • osobiście w siedzibie firmy: 91-204 Łódź, ul. Kaczeńcowa 6/21

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 22.06.2012 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryteria oceny i ich wagi:

1.Kryterium - cena
Cena netto

100%

Opis sposobu obliczania punktów w poszczególnych kryteriach:

Opis sposobu obliczania kryterium - cena

 • oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów
 • pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:

(X÷Y) x 100
gdzie:
X = najniższa cena
Y = cena ocenianej oferty

 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria. Zamawiający podpisze umowę z wybranym wykonawcą po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania realizacji projektu w ramach POIG Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.
Firma zastrzega prawo do anulowania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny zgodnie                 z art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.

 

 

……..…………………….…………..
Podpis